Közzétételi lista

 "229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról" közzétett nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista a Kaposvári SZC Sziget-Gyula János Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában

(A linkre kattintva elérhetőek az egyes dokumentumok.)

23. §

(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

afelvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,

b) beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

enevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjétéves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

fa pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,

gszervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

 

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

abetöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

b) betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,

d) tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

eközépiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit,

ftanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,

ghétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,

haz osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,

i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.